> Folk Music > Records > Bannal: Waulking Songs

Bannal: Waulking Songs

Bannal: Waulking Songs (Greentrax CDTRAX099)

Waulking Songs
Bannal

Greentrax Recordings CDTRAX099 (CD, UK, February 1995)

Produced by Jim Sutherland;
Recorded by Kevin Key at Cava Sound Workshop, Glasgow;
Photographs by Donald MacLeod

Musicians

Kenna Campbell: lead singer [1b, 7, 10c, 12-13], vocals;
Catherine Fletcher: lead singer [4], vocals;
Christine Grant: lead singer [1c, 9, 11a], vocals;
Wilma Kennedy: lead singer [1a, 11b], vocals;
Mairi MacArthur: lead singer [2, 10b], vocals;
Chrissie MacInnes: vocals;
Maeve MacKinnon: lead singer [3, 8], vocals;
Mary C. MacLean: lead singer [6, 10a], vocals;
Chrisse Martin: lead singer [5], vocals

Tracks

 1. A Bhean Ud Thall, Gu De Th’ orr’ Aire? / ’S Muladach Mi’s Air M’ Aineol / ’S i Tir Mo Ruin-sa Ghaidhealltachd (6.57)
 2. He Mandu (2.34)
 3. Latha Dhomh ’s Mi ’m Beinn a’ Cheathaich (3.06)
 4. Dh’Eirich Mi Moch Maduinn Cheitein (2.02)
 5. Beir Soiridh, Soiridh Bhuam (2.59)
 6. Thug Mi ’n Oidhche Ge B’ fhad i (2.32)
 7. Chan Eil Mi Gun Mhulad Orm (clapping song) (1.02)
 8. Clo MhicllleMhicheil (2.15)
 9. Gura Mi Tha Trom Duilich (2.16)
 10. Chunnaic Mise ’n t-Og Uasal / Mile Marbhphaisg Air a’ Ghaol / Mhurchaidh Bhig (7.23)
 11. He Mo Leannan, Ho Mo Leannan / Mo Nighean Donn Ho Gu (R4.00
 12. Chaidh Mi ’Na Ghleannan As t-Fhoghar (2.41)
 13. An Long Eireannach (clapping song) (1.07)

All tracks trad.